[1]
نجاتی دانشف., “بررسی ضدعفونی ماده قالب‌گیری پلی‌ اتر با محلول پراکسید هیدروژن حاوی نقره”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 5, ش 4, صص 181-189, مارس 2010.