[1]
مهدی محمدیM. M., نینا رهشناسN. R., مهدی پور نقدیM. P., امیرحسین طغرلیانA. H. T., و فرشته جهانیانF. J., “بررسی تأثیر شنیدن موسیقی آرام‌بخش بر میزان ترشح کورتیزول بزاق در دانشجویان دندان‌پزشکی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 278-283, سپتامبر 2020.