[1]
فردین اسفندنیاF. E., آرش گلستانهA. G., امیرمنصور شیرانیA. M. S., و محمدحسین شفازندM. H. S., “بررسی میزان آگاهی دندانپزشکان عمومی و دانشجویان سال آخر دندانپزشکی شهر اصفهان درباره تدابیر دندانپزشکی قبل، حین و بعد از شیمی درمانی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 353-364, ژانویه 2021.