[1]
علويش., طباطبائيز., S. Alavi, و Z. Tabatabaei, “بررسی تغییرات اصطکاک براکت استیل بر روی سیم استیل”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 5, ش 4, صص 206-215, مارس 2010.