[1]
غفورنیام., “بررسی اثر کازئین فسفوپپتید آمورفوس کلسیم فسفات بر اتریشن مینا در محیط اسیدی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 5, ش 4, صص 216-224, مارس 2010.