[1]
قريشيانس. م., رضويس. م., مؤمنيش., S. M. Ghoreishian, S. M. Razavi, و S. Momeni, “بررسي بافت‌شناسي اثر تزريق خون اتولوگ بر مفصل”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 5, ش 4, صص 225-230, مارس 2010.