[1]
مشرفر. و R. Mosharraf, “مروری بر عوامل مؤثر بر استحکام اتصال دندان‌های مصنوعی به رزین آکریلی پایه پروتزهای متحرک”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 5, ش 4, صص 231-240, مارس 2010.