[1]
پورصادقیح., رضویس. م., H. Poursadeghi, و S. M. Razavi, “گزارش یک مورد نادر شوانومای دهانی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 5, ش 4, صص 241-245, مارس 2010.