[1]
نگین رضویN. R., منیره نیلیM. N., مسعود فیض‌بخشM. F., بهادر افروزB. A., و سینا جمشیدیS. J., “انحنای اسپی در دندان‌های دائمی افراد دارای مال‌اکلوژن‌های کلاس I، ‌II و III و ارتباط آن با اورجت و اوربایت”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 89-97, آوریل 2022.