[1]
مهسا عباسیM. A., بهناز عبادیانB. E., و نگین امینیان پورN. A., “مروری بر اسکنرهای داخل و خارج دهانی در سیستم قالب‌گیری دیجیتال در دندان‌پزشکی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 206-215, ژوئن 2021.