[1]
الهام فقیهیانE. F., زهرا سید معلمیZ. S. M., و نفیسه زارعN. Z., “بررسی آگاهی دانشجویان سال آخر دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پیرامون فوریت‌های پزشکی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 189-195, ژوئن 2022.