[1]
نگین کریمیN. K., بهنام خرمیB. K., رضا نژادنصرالهR. N., و یامین حقانیY. H., “تأثیر Platelet-rich plasma در ترمیم بافتی جراحی دندان عقل فک پایین”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 183-190, ژوئن 2021.