[1]
علی حافظ قرآنA. H. Q., رودابه کودریانR. K., وحید حسن‌زادهV. H., و الناز عمرانی‌رادE. O. R., “ارتباط بین پروتروژن اسکلتی و تمایل لبیولینگوالی دندان‌ها با ضخامت استخوان آلوئولار قدامی در تصاویر Computed Beam Computed Tomography”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 1-9, آوریل 2022.