[1]
فرشته سیدهF. S., رضا دارابیR. D., منیره نیلیM. N., و پویا آشتی جوP. A., “مقایسه‌ی تطابق لبه‌ای روکش‌های کامل خارج تاجی Heat press ساخته شده با دو روش پرینت سه بعدی و دستی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 33-41, آوریل 2022.