[1]
قهنویهح., رسولی آزادم., باب الحوائجیف., و حریرین., “شناسایی ابعاد مدیریت داده‌های پژوهشی در کتابخانه‌های دانشگاهی قطب ۷”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, سپتامبر 2021.