[1]
فرزانه آقاخانیF. A., امیرمنصور شیرانیA. M. S., و نیما امینیN. A., “بررسی تأثیر مدت زمان تابش لیزر در دوز یکسان در درمان آفت عودکننده‌ی دهان”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 10-17, آوریل 2022.