[1]
محمدصادق شيراني‌زادهM. S. S., آزاده ترك‌زادهA. T., افشين يادگاري نائينيA. Y. N., و Seyed Sasan Arianezhadس. س. آ. ن., “ارزیابی ضخامت استخوان آلوئولار باکال و پالاتال دندان‌های قدامی ماگزیلا با استفاده از تصاویر Cone Beam Computed Tomography”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 79-88, آوریل 2022.