[1]
سعیده طالبیان‌پورS. T. و هاجر عطارزادهH. A., “مقایسه‌ی تطابق مارژینال و ریزنشت ترمیم‌های CL V دندان‌های قدامی شیری با دو لاینر RMGI متفاوت”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 25-32, آوریل 2022.