[1]
نکیسا ترابی نیاN. T., رویا شرکتR. S., امیرحسین رنجبرA. R., و فروز کشانیF. K., “شیوع واکنش‌های آلرژیک ناشی از آلرژن‌های محیط دندان‌پزشکی، گزارش شده میان کارکنان دندان‌پزشکی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 50-58, آوریل 2022.