[1]
عرفان اصغرزادهE. A., مریم زارع جهرمیM. Z. J., امین مرتهبA. M., و رومینا حاجی پورR. H., “بررسی رادیوگرافیک خطاهای حین درمان ریشه‌ی دانشجویان دکترای عمومی سال 5 و 6 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) در سال‌های 1397-1394”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, سپتامبر 2022.