[1]
عبدالرحیم داوریA. D. و فرزاد ضیائیF. Z., “کاربرد لیزر CO2 در درمان فیبرومای تحریکی دهان در مجاورت با ایمپلنت: گزارش مورد”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 107-112, آوریل 2022.