[1]
کوزه کنانیم., بهمنیم., M. Kuzekanani, و M. Bahmani, “فراوانی کانال C- شکل در دندان‌های آسیای دوم فک پایین مردم شهر کرمان”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 7, ش 1, صص 53-58, آوریل 2011.