[1]
پاکپور حاجی آقاا., “بررسی تأثیر چارچوب‌بندی پیام بر رفتار‌های مرتبط با سلامت دهان و دندان در دانش‌آموزان شهر قزوین”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 6, صص 512-521, نوامبر 2012.