[1]
کاویانیآ., قاری زادهد. ن., شینی پورب., N. Gharizadeh, A. Kaviani, و B. Sheini Pour, “بررسی مقایسه ای اثر روشهای مختلف آماده سازی بر استحکام باند بین کامپوزیت مستقیم و کامپوزیت غیر مستقیم در محیط آزمایشگاه”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 6, صص 522-529, دسامبر 2012.