[1]
هاشم‌زادهز., “گزارش یک مورد آملوبلاستیک فیبروما همراه با تخریب کورتکس”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 3, صص 291-297, جولای 2012.