[1]
گل پرورم., زارع جهرمیم., کرباسی خیرم., M. Golparvar, M. Zarea Jahromi, و M. Karbasi Khayer, “بررسی وضعیت استرس ناشی از مراحل درمان ریشه دندان در متخصصین معالجه ریشه، دستیاران و دانشجویان دندان‌پزشکی: یک مطالعه مقدماتی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 6, صص 540-551, نوامبر 2012.