[1]
صادقیانس., شیروانیا., فخارین., S. Sadeghian, A. Shirvani, و N. Fakhari, “تحلیل مورفومتریک پروفایل بینی در بیماران با مال‌اکلوژن اسکلتی Cl II”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 6, صص 503-511, دسامبر 2012.