[1]
سید معلمیز., انشاییز., Z. Saied-Moallemi, و Z. Enshaei, “بررسی آگاهي و عملکرد تغذيه‌اي مرتبط با سلامت دهان در دانشجويان دانشگاه‌هاي اصفهان و علوم پزشکي اصفهان، بهار 1391”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 6, صص 530-539, دسامبر 2012.