[1]
احمدی نیاا. ر., مقاره عابدا., ایزدیم., A. Ahmadinia, A. Moghareabed, و M. Izadi, “گزارش یک مورد نادر سندرم پاپیلون لفور”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 9, ش 1, صص 107-113, مارس 2013.