[1]
حكمتيانا., جلاليا., E. Hekmatian, و E. Jalali, “بررسی ارتباط مراحل رویش دندان‌های مولر سوم و سن تقویمی در افراد 14 تا 21 سال در یک جمعیت انتخابی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 9, ش 1, صص 50-59, مارس 2013.