[1]
صحرانشین سامانیم., صمیمیپ., مظاهریح., M. Sahraneshin- Samani, P. Samimi, و H. Mazaheri, “مروری بر ادهزیوها و سمان‌های مورد استفاده در رستوریشن‌های تمام سرامیکی و پست‌های همرنگ دندان: مقاله بازآموزی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 9, ش 1, صص 81-106, مارس 2013.