[1]
امین الضربیانم. ق., “میزان آگاهی، نگرش و مهارت استفاده از فایل‌های چرخنده در بین دندان‌پزشکان عمومی استان اصفهان در سال 91-1390”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 9, ش 2, صص 144-151, می 2013.