[1]
بهفرنياپ., نقشن., P. Behfarnia, و N. Naghsh, “مروری بر بوي بد دهان (هاليتوزيس): مقاله بازآموزی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 9, ش 2, صص 186-198, ژوئن 2013.