[1]
O. Savabi, “مروری بر کاربرد CAD/CAM در دندان‌پزشکی (قسمت اول)”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 10, ش 1, صص 86-94, فوریه 2014.