[1]
R. Noorossana, S. Rezaeian, A. Saghaei, نورالسناءر., رضاييانس., و سقاییع., “بررسی میزان رضایت بیماران مراجعه کننده به مطب‌های دندان‌پزشکی و شناسایی فرصت‌های بهبود در شهر فسا در سال 1391”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 10, ش 3, صص 251-261, آوریل 2014.