[1]
موسویح., “بررسی مقایسه‌ای ریزنشت ترمیم‌های کلاس II کامپوزیت به دو روش Dye-extraction و Fluid filtration”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 10, ش 5, صص 335-344, جولای 2014.