[1]
فرهادع., “بررسی تغییرات pH و غلظت یون کلسیم در محیط اطراف ریشه دندان در موارد استفاده از ناقل های مختلف هیدروکسید کلسیم”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 11, ش 1, صص 1-13, نوامبر 2014.