[1]
فیض بخشم., “میزان تغییرات حرارت اتاقک پالپ به دنبال حذف بقایای مواد چسباننده براکت‌های ارتودنسی با استفاده از توربین در شرایط خشک و مرطوب”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 11, ش 2, صص 127-133, فوریه 2015.