[1]
احمدین., “ارتباط پوسيدگي‌هاي دندان های شیری و دائمی با دود سيگار محيطي در کودکان 8 تا 12 سال در منطقه شرق اصفهان”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 11, ش 3, صص 216-222, مارس 2015.