فرشاد باجغلیF. B., فلاح تفتیA. F., و شهرزاد سیروسS. S. “بررسی اثر مواد پر کننده‌ی حفره‌ی دسترسی پیچ اباتمنت و سمان و گیر روکش‌های متکی بر ایمپلنت‌های سمان شونده”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, Mar. 2019, صص 26-36, http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1383.