نادر کلباسی غرویN. K. G., نوشین افشار مقدمN. A. M., حسین دهقان دهنویH. D. D., اسماعیل دادگرE. D., و علی رضوی روحانیA. R. R. “ارتباط بروز پروتئین E-Cadherin با درجه ی آسیب شناختی سرطان سلول سنگفرشی دهان”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, Aug. 2019, صص 273-82, http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1432.