محمد خدائیM. K., کامران امینیK. A., و پریناز مهدویانP. M. “بررسی اثر دو تقویت کننده نانوبیوسرامیکی متفاوت بر خواص آمالگام دندانی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, Mar. 2019, صص 83-91, http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1457.