فریماه سرداریF. S., مهراد رفیعیM. R., و فرزین نیکوپور دیلمیF. N. “مقایسه‌ی اثر ضدعفونی‌کنندگی هیپوکلریت سدیم 0/5 درصد، Deconex و Surfosept بر قالب‌های آلژیناتی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, Mar. 2019, صص 66-74, http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1493.