احمد متقیA. M., و سمیه بهرامیS. B. “بررسی وجود کیت اورژانس و توانایی استفاده از آن توسط دندان‌پزشکان عمومی اصفهان”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, Aug. 2019, صص 227-36, http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1527.