کامران امینیK. A., محمد خدائیM. K., و پریناز مهدویانP. M. “مطالعه‌ی مقایسه‌ای ریزساختار و خواص مکانیکی چهار نوع آمالگام دندانی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, May 2019, صص 182-9, http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1548.