شاه ابوییم., حکمتیانا., ادیب رادم., بهادر قبادیا., M. Shah Abouei, E. Hekmatian E, M. Adibrad, و A. Bahador Ghobadi. “بررسی دقت تکنیک‌های رادیوگرافی بایت وینگ عمودی و پری آپیکال نیمساز در ارزیابی تحلیل استخوان در قدام فک پایین با استفاده از Grid Sheet”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 5, ش 3, Feb. 2010, صص 127-33, doi:https://doi.org/10.48305/v5i3.163.