خادمپ., جباری فرا., معروفیو., فیضآ., P. Khadem, E. Jabbarifar, V. Maroofi, و A. Feiz. “رابطه بی‌دندانی و استفاده از دندان مصنوعی با کیفیت زندگی در جمعیت سالخورده‌ی شهر اصفهان”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 5, ش 3, Feb. 2010, صص 148-55, http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/166.