پرویز دیهیمیP. D., لاله ملکیL. M., و مهدی عکاف‌زادهM. A. “فراوانی ضایعات واکنشی غدد بزاقی در نمونه‌های ثبت شده در بیمارستان‌های آیت‌الله کاشانی و الزهرا و دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان در یک دوره‌ی ده ساله (1386-1395)”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, Mar. 2020, صص 153-61, http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1664.