خليفه سلطانيف. ا., کامکارم., F. sadat Khalife Soltani, و M. Kamkar. “تأثير آموزش كنترل استرس بر سلامت رواني دندان پزشكان شهر اصفهان در سال 87”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 5, ش 3, Feb. 2010, صص 156-62, http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/167.