اعظم حکمتA. H., سید مصطفی موسوی‌نسبS. M. M., و پروین میرزاکوچکیP. M. “بررسی آزمایشگاهی جذب آب، انحلال، انبساط و سختی ناشی از جذب آب در سمان‌های رزینی و گلاس آینومری”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, Mar. 2020, صص 162-74, http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1672.